Rauhankirja

Benish Armonin rauhankirja, 2. sivu
Benish Armonin rauhankirjan viimeinen sivu

Benish Armonin rauha 1664

Sanatarkka käännös sindarinkielisestä alkuperäiskappaleesta

Me Gondorin täysvaltaiset suuret lähettiläät, mahtavimman herran kuningas TARONDORIN, Elendilin perijän ja Gondorin valtakunnan puolesta, minä Alúdor Malréd Anórienista, ritari ja Gondorin valtaneuvos, minä Restimar Serni Viiden Virran Lebenninistä, ritari ja Gondorin valtaneuvos, minä Saeros Ethring Calembelista ja Sarn Erechistä, minä Dostir Maldring, Anfalasin herra, minä Merveleg, Morthondin ruhtinaan lähettiläs ja Gondorin valtaneuvos, minä Imrakhôr Tarma, Methirin ja Poros-joen käskynhaltija ja nihtieversti, ja me Vergorion ja Tarassar Elena, molemmat valtiosihteereitä, olemme olleet koolla mainioimman rouvan, suuriruhtinatar ARANEL MÍRLONDIN, koko Harnendorin itsevaltiaan, hänen suuriruhtinattarellisen korkeutensa täysivaltaisten suurien lähettiläisen, rajaylimys ja Amonostin käskynhaltijan Tarlanc Teleridin, hovijunkkari ja kapteeni Hardang Halbaradin pojan ja valtiosihteereiden hîr Cail Aradan Bassonethin ja hîr Bethael Miruvorin, kanssa Anduin-joella Benish Armonin pyhätössä päättääksemme rauhasta ja suurista hyvistä asioista; ja me molemmat suuret lähettiläät olemme tehneet ja sopineet ikuisen rauhan niin, että tämän päivän jälkeen kummallakaan puolella toinen eikä toinen aloita tai ryhdy sotaan, ja tämä sama ikuinen rauha tulee pitää lujana ja järkkymättömänä, ja siksi:

Suuren herran, TARONDOR Eldacarion Anárion tar-Heruambarin, Elendilin perijän, suuret lähettiläät ovat luopuneet Harondorin maakunnasta kaikkine linnoineen, mitkä ovat Barad Harn, Barad Laer, Bar Malduin, Imlad Carnen, Amonost, Tirith Amrûn, Tharven, Has Annûn, Has Adri, Has Yayb, Has Sabiya ja Gobel Mírlond, kaikkine niiden lääneineen ja niihin kuuluvine tiloineen, olivatpa minkänimisiä tahansa, Harnendorin ruhtinattarelle; ja suuren herran TARONDORin, Elendilin perijän, ei tule millään lailla ryhtyä toimiin mainittujen Etelä-Gondorissa Harnendorin suuriruhtinaskunnan alaisuuteen kuuluvien linnojen, maiden tai tilojen suhteen vaan kaikki nämä tulee lujasti, järkkymättömästi ja rikkomatta pitää ikuisesti suuriruhtinatar ARANEL MÍRLONDIN ja suuriruhtinas SANGAHYANDIONIN ja heidän jälkeläistensä yksityisomaisuutena.

Harnendorin suuret lähettiläät, armollisimman rouvamme suuriruhtinatar ARANEL MÍRLONDIN puolesta, antavat takaisin suurelle herralle, TARONDORille Elendilin perijälle, hänen kuninkaallisen korkeutensa perinnön, Eithel Thurinin ja Methirin kaupungit, kaikkine maineen ja tiloineen, jotka vanhastaan tätä ennen ovat kuuluneet Gondorin Siivitetyn Kruunun alaisuuteen. Ja tämä rauha tulee mahtavimman kuninkaamme ja armollisen suuriruhtinattaren väen kesken niin pitää, ettei Gondorista, Belfalasista tai mistään niistä linnoista, jotka sijaitsevat Poros-joen eteläpuolella, minkäänlaista sotaa eikä myöskään vahinkoa aiheuteta Suurelle Harnendorille; eikä myöskään edellämainittuja Eithel Thurinin ja Methirin kaupunkeja sekä niiden linnoja ja koko rannikkoa vastaan käydä merenrantaa pitkin, ettei sotaväkeä, pientä tai suurta, maitse tai vesitse, niitä vastaan lähetetä eikä väkivaltaa tapahdu, eikä mitään sotaa tai väkivaltaa kummaltakaan puolelta käytetä.

Kaupankäynnin ja tapulikaupan tulee kaikille vierasmaalaisille, olivatpa keitä tahansa, tapahtua Linhirissä, Methirissä ja Pelargirissa vapaasti ja esteettä kuten vanhastaan on ollut. Kaikkien suuriruhtinattaren alamaisten on lupa purjehtia esteettä laivoineen ja kauppatavaroineen Pelargiriin kaikista Harondorin kaupungeista, mutta ei vierasmaalaisista kaupungeista. Ja kaupankäynnin tulee tapahtua Pelargirin eikä Hyarpendën puolella vaaoilla, puntareilla ja kaikilla muilla painoilla ja mitoilla ja vastaavasti kyynärillä, arsinoilla, tynnyreillä, niinkuin tuleekin. Ulkomaalaisten, joilla on vapaus tulla käymään kauppaa Pelargirin puolella eikä Hyarpendën puolella, ei pidä viedä kummallekaan puolelle mitään väärennettyä tai pilaantunutta tavaraa eikä tule myydä sellaista tavaraa, jota ei ole luetteloihin merkitty. Luetteloon merkinnän ja lastauksen tulee myös tapahtua täällä.

Ja kaikilla Gondorin alamaisilla on vapaus purjehtia ja matkustaa Barad Harniin, Has Annûniin, Has Adriin, Gobel Mírlondiin, ja minne he haluavatkaan laivoin, lotjin ja venein niin laajalti kuin heille on mahdollista tulla myydäkseen ja kauppaa käydäkseen; ja samoin Harnen-joen kummallakin rannalla jokisuusta aina Ramlondiin ja Tharveniin ja muihin kaupunkeihin saakka niin kauas kuin he samalla joella voivat tulla. Kummankin suuren hallitsijan alamaiset maksakoon tullin tavaroistaan yhtäläisesti kummallakin puolella.

Jos sattuisi, että jokin laiva, lotja tai vene, jossa on kauppatavaroita tai muuten jokin muu laiva, joka kuuluisi mahtavalle herrallemme, Gondorin kuninkaalle, aatelille tai sotaväelle, ajautuisi rantaan Harondorin puolelle, tapahtuisipa se miten tahansa, niin armollisen suuriruhtinattaren ARANEL MÍRLONDIN alamaisilta tulee voida vaatia apua eikä näiden tule mitenkään estellä, eikä myöskään heidän tavaroitaan kätkeä vaan viipymättä yhdessä etsiä ja sallia viedä esteettä Gondorin puolelle. Saman kohtelun saavat armollisen suuriruhtinattaren alamaiset gondorilaisilta.

Samoin me molemmat suuret lähettiläät olemme sopineet ja päättäneet, että kaikki aateliset ja vähempiarvoisetkin vangit, suuret ja pienet molemmin puolin, tulee vapauttaa ilman lunnaita tai vastikkeita ja ketään älköön millään lailla pakoitettako jäämään, paitsi niitä jotka vapaaehtoisesti itse haluavat jäädä sinne missä ovat. Niin tulee kaikki vangit, olkootpa gondorilaisia, umbarilaisia tai harondorilaisia, jotka ovat olleet vangittuina mailla ja linnoissa ja jotka ovat palvelleet Gondorin valtakuntaa, ne vangit tulee kaikki päästää viipymättä vapaaksi; niin kuin ne jotka ovat Harondorista, haradrimin mailta ja muualta, jotka ovat olleet vangittuna Gondorin linnoissa ja mailla, tulee kaikki vapauttaa; ja molempien osapuolten vangit tulee vahingoittamatta saattaa rajalle. Harondorilaiset voivat vapaasti lähettää väkeään Gondoriin etsimään käsiinsä kaikkia vankeja Gondorissa, ja heidät kaikki tulee esteettä vapauttaa. Samoin gondorilaisten on sallittua etsiä käsiinsä vankinsa Harondorissa ja kaikki heidät tulee samaten esteettä vapauttaa.

Jos jotkut kelvottomat molemmin puolin rajaa ovat tehneet jonkin kolttosen tai vahingon jommalle kummalle murhaamalla, ryöstämällä, polttamalla tai muulla konnuudella, rauhan ei tule siitä rikkoontua eikä myöskään mitään sotaa alkaa, vaan sellaisia asioita varten tulee sen rajan, jossa asia on tapahtunut, kummankin puolen käskynhaltijoiden ja voutien kokoontua, asia tutkia ja kummallakin puolella heidän toimestaan rangaista ja oikaista. Jos joku karkaa petoksen, murhan, varkauden, velan tai muun konnuuden vuoksi, ei kummankaan tule toimia muutoin kuin luovuttaa hänet heti kummallakin puolella takaisin, niin pian kuin sellaista on vaadittu.

Kun armollinen suuriruhtinatar ARANEL MÍRLOND, lähettää suuret lähettiläänsä, sanomia tai postia mahtavalle herrallemme ja kuninkaallemme, tulee suurien lähettiläiden, sanomien ja postin kulkea vapaasti mahtavimmalle herrallemme Gondorin valtakuntaan ja takaisin, vapaasti ja ilman kaikkea keskeytystä, estoa ja loukkaamista; samoin kun mahtavin herramme, kuningas TARONDOR, lähettää suuret lähettiläänsä, sanomia tai postia armolliselle suuriruhtinattarelle, niin sen tulee saada kulkea vapaasti sinne ja takaisin ilman mitään keskeytystä, estoa ja loukkaamista.

Ja tämän ikuisen rauhan vahvistavat kummatkin mahtavat sopimusosapuolet suutelemalla Valkoiseta Puusta taitettua oksaa ja se tulee rikkomatta pitää kummallakin puolella; ja ikuisen rauhan takeena suuriruhtinatar ARANEL ja suuriruhtinas SANGAHYANDION julkisesti, pyhästi ja juhlallisesti vakuuttavat luopuvasta vaatimuksistaan Gondorin Siivitettyyn Kruunuun.

Linnat tulee luovuttaa, kun tietyt rajat ja vanhat rajamerkit on määrätty, asetettu ja kiinnitetty Harondorin maakuntaan, Gondorin ja Harnendorin välille, siis Tir Ethraidista Eithel Thuriniin saakka. Kaikille näille rajoille tulee asettaa tietyt rajamerkit, niinkuin ne vanhallaan ovat olleet, kummankin puolen kirjojen ja vanhojen asukkaiden totuudenmukaisten kertomusten perusteella, niin että tästä lähtien mitään uutta epäsopua tai tyytymättömyyttä siitä ei kummallekaan puolelle aiheudu; samoin Poros-joen lähteiltä ylös Tuhkavuorille asti. Ja kaikille näille rajoille tulee kummankin puolen lähettää tänä kesänä tänä vuonna kolmeen paikkaan vahteja, silloin kun se kummallekin on soveliasta, määrittämään rajaa.

Kaikesta tästä sekä me Gondorin suuret lähettiläät ja valtaneuvokset että armollisen suuriruhtinattaren suuret ja täysivaltaiset lähettiläät olemme puolestamme päättäneet ikuisen rauhan ja päätöskirjan kirjoittaa että sinettimme tämän kirjan alle ripustaa ja omin käsin allekirjoittaa ja kaiken tämän yli suudelleet Valkoisen Puun osaa, että tämä ikuinen rauha pysyköön lujana ja rikkomattomana ikuisiin aikoihin mitään muuttamatta. Kirjoitettu Benish Armonin puolella Anduin-joella Gondorissa 22.2. vuonna tuhat kuusisataa kuusikymmentä neljä Kolmatta Aikaa.Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki